Tiger Eye and Onyx Bracelet

Tiger Eye and Onyx Bracelet

Regular price $35.00

6mm Black onyx and Tiger Eye Bracelet with 8mm Tiger Eye Centre Piece