Tiger Eye and Black Onyx Bracelet

Tiger Eye and Black Onyx Bracelet

Regular price $30.00

8mm Tiger Eye and Black Onyx Beads with Silver Plated Beads